W zakładce "dokumenty" został udostępniony nowy dokument do pobrania.
2018-05-25
Proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną pod poniższym linkiem.
2016-06-01
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Informacja o sytuacji ekonomiczno - finansowej kasy
2015-03-18
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Polityka informacyjna SKOK.
2015-01-07
Gwarancje BFG

Informacje o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. Królowej Jadwigi uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994r. O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. ), zwana dalej”ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

 

Środki pieniężne członków Kasy chronione są na następujących zasadach:

 

1. Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich, oraz jego należności wynikające z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych, w walucie polskiej lub w walutach obcych, według stanu na dzień spełniania warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez Kasę dokumentami imiennymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji , a także kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. O spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych ( Dz. U. Z 2012r., poz. 855, z późn. zm. ), z zastrzeżeniem art. 38 z ustawy o BFG, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w 100%.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuję się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

 

2. Kwota, o której mowa w pkt. 1, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego , w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie.

 

3. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne deponentów tj. osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego posiadających osobowość prawną, spółdzielni niebędących kasą lub Kasą Krajową, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom Zarządu , osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. W przypadku prowadzenia przez Kasę jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny) deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie-w częściach równych.

 

4. Spełnienie warunku gwarancji następuje w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy.

 

5. z dniem spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w ustawie o BFG. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

© Copyright SKOK im. Królowej Jadwigi 2011 - Design&Engine - strony www - FineCMS.pl